અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઘાસ કંટ્રોલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પેસ્ટ કંટ્રોલ સરનામું ફોન નં
કાંકરિયા નીલકંઠ એન્ટરપ્રાઇઝ એ/૨, મ્યુનિસિપલ સર્વન્ટ સોસાયટી, ફૂટબૉલ ગ્રાઉન્ડ પાસે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૨૬૬૩
કાંકરિયા જાહેર આરોગ્ય પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ૨/૨૧ કાંકરિયા મ્યુનિસિપલ અધિકારી ફ્લેટ, જુના ઢોર બજાર, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૮૭૬
કાંકરિયા વિજય પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ પી/૨, રુક્ષ્મણી પાર્ક, ડી-૩૭ દવાખાના, નીલકંઠ ચાર રસ્તા, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૮૦૭
કૃષ્ણનગર પ્લેનેટ એન્વાયરમેન્ટ વિજ્ઞાન ૧૩ ઉમિયા નગર સોસાયટી, નોબલ શાળા, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-૮૦૦૦૪૧૧૨૦૨
ખાડીયા ડી બી પેસ્ટ કંટ્રોલ કો ૧૯૧૪, નાની હિંગલોક જોશીની પોળ, બાલા હનુમાન પાસે, સાંઇબાબાનું મંદિર સામે, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૨૮૨૭
ખાડીયા ગુજરાત ફર્ટિલાઇઝર હરીસદન બિલ્ડિંગ, ત્રીજા માળે, ખાડીયા ક્રોસ રોડ, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૨૬૩૩
ખાડીયા ત્રિમૂર્તી ટ્રેડર્સ બીજા માળે, ખાડીયા ચાર રસ્તા, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૧૧૦૯૯
ખોખરા દવે પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૧૨, અર્બુદા સોસાયટી, એલજી હોસ્પિટલ સામે, ખોખરા, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૪૦૫૫
ગાંધીધામ પેસ્ટ કંટ્રોલ એમ વોલ્શે પ્લોટ નં ૧૯૮ / એ, સેકટર નં ૩, અંબે માતાના મંદિર પાસે, અપના નગર, ગાંધીધામ, ગાંધીધામ - ૩૭૦૨૦૧ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-(૨૮૩૬)-૨૩૦૩૭૩
ગાંધીનગર એગ્રો સર્વિસ કેન્દ્ર ગણપતી ગજાનંદ એસ્ટેટ, પેથાપુર ક્રોસ રોડ, મહુડી રોડ, ગાંધીનગર - ૩૫૨૨૮૭ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-(૨૭૧૨)-૨૩૨૧૬૨૧૫
ગાંધીનગર પ્લેટિનમ વ્યવસ્થાપન સર્વિસ પ્લોટ નં ૧૧૩૩ ૧, સેકટર ૩ ડી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ એચઓ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૮૪૩
ગાંધીનગર ઉમિયા પેસ્ટ કંટ્રોલ પ્લોટ નં ૨૫૪-સી, સેકટર ૧, શીટ કોમ્પલેક્ષ પાસે, ગાયત્રી મંદિર રોડ, ગૌરી મંદિર, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૬૫૭૨૧૧૯૦
ઘાટલોડિયા ભૂમિ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૧૧, નિર્માણ કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, કે.કે. નગર ક્રોસ રોડ પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૭૯૦૨૬૮૯૪
ઘાટલોડિયા ડી એન સેલ્સ એજન્સી ૯૬-હરીઓમ નિવાસ, કૃષ્ણનગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૫૨૮૮૫૪૫
ઘાટલોડિયા કુશલ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ એફએફ ૪ સન કેસલ, ત્રીજા માળે, મૃદુલ પાર્ક પાસે, નિર્માણ ટાવર પાસે, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૪૫૩૫
ઘાટલોડિયા નટવરલાલ પીયલમ ૧૭, દેવાશીષ શોપિંગ સેન્ટર, સાંઇબાબાનું મંદિર સામે, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૬૧૨૦૩
ઘાટલોડિયા સંતોષ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ નં ૨૮, અર્જુન ટાવર, પાયલ પાર્ટી પ્લોટ સામે, સી.પી. નગર ભાગ II સામે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૫૮૭૦૦૩૦
ઘાટલોડિયા તુલસી પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ સાંઇબાબાનું મંદિરની પાછળ, સત્તાધાર બસ સ્ટોપ સામે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૨૪૩૧૬૩૧૬
ઘીકાંટા નટવરલાલ પીયલમ પીત્તાલિયા બંબા, ભગત નિવાસ સામે, ઘીકાંટા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૯૩૨૪
ઘોડાસર શ્રી રંગ પેસ્ટ કંટ્રોલ અને બાગ ૧૩, માણેકબા સોસાયટી, રાજબાગ સોસાયટી પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૧૪૧૪
ઘોડાસર તુલસી પેસ્ટ કંટ્રોલ દુકાન નં-૧૪, સિદ્ધેશ્વર પાર્ક, સ્મૃતિ મંદિર, નિગમ સોસાયટી રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૫૨૦૦૨
ઘોડાસર યસ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૨૧, શિવ રો હાઉસ, ઘોડાસર, વૈભવ પાર્ક પાસે, કેડીલા બ્રિજ સામે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૩૭૭૧૪૭૮૭૦
ચાંદખેડા કેર પેસ્ટ કંટ્રોલ ડી-૧૧૧ અનમોલ કોમ્પલેક્ષ, ન્યૂ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૯૯૬
ચાંદખેડા ઇમ્પેક્ટ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૧૪૬, સુયોગ કોમ્પલેક્ષ, ૧૦૦ ફીટ ન્યૂ સીજી રોડ, સાકાર ઇંગલિશ શાળા નીચે, ચાંદખેડા, ગાંધીનગર - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૮૪૨૭
ચાંદખેડા જય ગાયત્રી પેસ્ટ કંટ્રોલ ૬૧ સત્યમ રો હાઉસ, શ્યામલગંગા પાર્ટી પ્લોટ, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૧૬૨૯૨
ચાંદલોડિયા પરમાર પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ વહાણવટી મંદિર પાસે, ચાંદલોડિયા રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૪૭૩૧૭૧
ચાંદલોડિયા પરફેક્ટ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૧-૨ કથાન એવન્યુ, ગ્રીનસિટી રોડ, અર્જુન આશ્રમ પાસે, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૭૩૮
ચાંદલોડિયા રાજદીપ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૨૧૮, શિવ પાર્ક, વસંત નગર ટાઉન શિપ, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૪૧૨૨૫
જમાલપુર રાધે સીડ્સ અને પેસ્ટીસાઇડસ ૨૬, સરદાર પટેલ બજાર, જમાલપુર ગેટની બહારની બાજુ, જમાલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૨૮૯
જમાલપુર સારથી પેસ્ટ કંટ્રોલ ૨૧ સરદાર પટેલ માર્કેટ, જમાલપુર ક્રોસ રોડ, જમાલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૯૧૦
1 2 3 4 5 6 7