અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઘાસ કંટ્રોલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પેસ્ટ કંટ્રોલ સરનામું ફોન નં
સેટેલાઈટ જે કે પેસ્ટ કંટ્રોલ એફ/૧૧, સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષ, બાલાજી ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ સામે, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર જૈન રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૧૪૯
સેટેલાઈટ પવન પેસ્ટ કંટ્રોલ સી/૩, શાર્દુલ એપાર્ટમેન્ટ, શ્યામલ રો હાઉસ પાસે, સેટેલાઈટ, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ -. ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૬૦૨૧
સેટેલાઈટ પીસીએસ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ બ્લોક નં ૫-૪૦૪ આણંદ નગર ફ્લેટ્સ, પ્રહલાદ નગર ગાર્ડન, ૧૦૦ ફુટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૨૭૨
સેટેલાઈટ પેસ્ટકોન પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૧-૨ રજતકમલ એપાર્ટમેન્ટ ૨, જીવરાજપાર્ક ઓવરબ્રિજની નીચે, શ્યામલ ક્રોસિંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૦૯૯૩૯૩૩૩૩
સેટેલાઈટ વિક્રમ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૦૦૮, મંગલ જ્યોત કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, જોધપુર ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૮૫૯૯૩૯૩
સોલા રોડ ફોસ્ટ્રેટ પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સર્વિસ ૧૨૧, સત્યમ કોમ્પલેક્ષ, સાયન્સ સિટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-૯૮૨૫૪૩૦૯૯૮
સોલા રોડ પ્રાઇમ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૧૦૭, સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષ, આર.કે. રોયલ હોલ સામે, સાયન્સ સિટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-૭૮૭૪૭૬૦૩૩૩
સોલા રોડ પ્રિયા પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ સર્વોદય પાર્ટ-II, નવનિર્માણ બેન્ક સામે, સોલા ઓવરબ્રિજ પાસે, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૪૯૩૧૩
સોલા રોડ સનશાઇન એન્ટરપ્રાઇઝ એ-૨, સીમંધર આવાસ, સોલા બ્રિજ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૮૪૬૦૬૨૬૪૯૧
સોલા રોડ યસ ઇટાલિયન માર્બલ પેઇન્ટર ૨૪૦/૨૮૭૧, સત્યમ એપાર્ટમેન્ટ, સોલા રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૩ (૯૧)-૯૭૨૪૦૮૦૩૪૪
1 2 3 4 5 6 7