અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઘાસ કંટ્રોલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પેસ્ટ કંટ્રોલ સરનામું ફોન નં
નારોલ પરફેક્ટ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૧૧ કર્ણાવતી કોમ્પલેક્ષ, અંબિકા હોટેલ, નારોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-૯૭૨૭૭૧૦૮૪૮
નિકોલ ધાર્મિ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૬ શિવમ કોમ્પલેક્ષ, કુંજ મોલ, સેવન સ્ટાર હોટેલ પાસે, નિકોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૩૮૩૧૯૪૧૧૫
નિર્ણયનગર ગાયત્રી પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ બી/૪, જમ્બુદ્વીપ કોમ્પલેક્ષ, રેલવે ગરનાળા, નિર્ણયનગર રોડ, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૭૭૪૨૭૪
નિર્ણયનગર પ્રજાપતિ પેસ્ટ કંટ્રોલ હાઉસ નંબર ૧૭૨, સેક્ટર ૧, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૬૨૩૯૭૯
નેહરુનગર સુરતી પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ૫૧૪ / ડી, શિરોમણી કોમ્પલેક્ષ, ઓશન પાર્ક સામે, નેહરુનગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૧૬૪૦૪
પાનકોર નાકા સરૈયા હીરાલાલ ભગવાનદાસ એન્ડ સન્સ ૩૯૮૯, પાનકોરનાકા ક્રોસ રોડ, પાનકોર નાકા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૩૯૫૨
પાલડી ભારત પેસ્ટવિનાશક લિમિટેડ ૮૧૦, સ્પાન ટ્રેડ સેન્ટર, આઠમાં માળે, કોચરબ આશ્રમ સામે, આશ્રમ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૧૦૩૦
પાલડી મારુતિ મિસાઇલ પેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ એ/૨૦૭, સ્વામિનારાયણ કોમ્પલેક્ષ, અંકુર સ્કૂલ સામે, જૈન મર્ચન્ટ બસ સ્ટોપ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૩૮૩૬
પાલડી મહેતા પેસ્ટ કંટ્રોલ ૧૦, જૌબાહન નગર સોસાયટી, વાસણા રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૬૪૫૭
પાલડી પેસ્ટ ઓ ઝોન ૧૦૧ સુખશાંતિ કોમ્પલેક્ષ, ભથ્થા પોસ્ટ ઓફિસ સામે, પાલડી, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૨૦૯
પાલડી વિરલ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૪, જીગીષા એપાર્ટમેન્ટ, નારાયણનગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૦૭૭૧
બાપુનગર જોગન પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ સંજયનગર, બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન પાસે, કમલ બેકરી પાસે, ન્યૂ બાપુનગર, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૩૨૮૦૦૮૯૮૬
બાપુનગર રાજ પેસ્ટ કંટ્રોલ અને ગાર્ડન કોર્નર ૨૬, સુખ સાગર કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, દિનેશ ચેમ્બર્સ પાસે, ટોલનાકા, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૩૧૫૫૨
બાપુનગર રીયલ સિક્યોરિટી અને ડિટેક્ટીવ સર્વિસીસ ૩૫૧ ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ રૂમ નં ૧૮૨૧, આઝાદ ચોક પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૫૬૦૪
બાપુનગર શાયોના પેસ્ટ કંટ્રોલ ૭૫૫-૫૦૫૧, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, હનુમાન ભીડભંજન પાસે, ન્યૂ બાપુનગર, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૫૪૫
બાવલા યુનિવર્સલ પેસ્ટ કંટ્રોલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નવા બજાર, આર એ પટેલ બજાર, બાવલા, બાવલા - ૩૮૨૨૨૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-૯૮૭૯૦૧૫૪૩૨
બોડકદેવ એન્જલ પ્રાઇવેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ યુએલ-૯, નિધિ કોમ્પલેક્ષ, મધર મિલ્ક પેલેસની પાછળ, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૮૦૦૦૮
બોડકદેવ ખુહી પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ૬૫, જલદીપ III ટ્વીન બંગલો, હોમીઓપેથી કોલેજ પાસે, આરોહી ક્લબ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૮૫૨૪૪૬૦૩૦
બોડકદેવ શ્રીજી પેસ્ટ કંટ્રોલ મોહિની ટાવર, ડી/૯૦૧, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૮૨૪૦૦૦૫૬૮
બોપલ એચએમએસ સર્વિસીસ એ/૧૪, શ્રીકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, આંબલી રીંગ રોડ પાસે, સરકારી ટ્યૂબ વેલ પાસે, આંબલી બોપલ રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૭૨૭૭૨૨૪૭૦
બોપલ પરેશભાઈ કડિયા ૨૫૩, ચેતન સોસાયટી, પ્લેઝર ક્લબ પાસે, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૯૫૬૦૪
ભૂયંગદેવ વઝીર પેસ્ટ કંટ્રોલ ૨૭, પારુલ શોપીંગ સેન્ટર, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, ભૂયંગદેવ, અમદાવાદ (૯૧)-૯૩૭૭૫૬૨૧૭૬
મણીનગર એક્યુરેટ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૩, શ્યામ દર્શન એવન્યુ, ઋષિકેશ નગરની પાછળ, ખોખરા, ધીરજ હાઉસિંગ બોર્ડ પાસે, મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૭૯૧૪૧૫૬૮
મણીનગર ડીપીસી સર્વિસ ૮/૨, કૃષ્ણ ફ્લેટ, રામ બાગ પોલીસ સ્ટેશન સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૬૨૫૯
મણીનગર ગાયત્રી પેસ્ટ કંટ્રોલ અંબિકા જ્વેલર્સ, ઈશ્વરનગર બસ સ્ટેન્ડ સામે, બાદુવત નગર પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૭૨૧૭
મણીનગર હરીઓમ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૫, અશ્મિત સોસાયટી, કાશી વિશ્વનાથ મંદિર સામે, મણીનગર પૂર્વ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૬૪૭૭૮૪
મણીનગર આઈડિયા કાંકરિયા રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૪૬૩૧૧૧૭
મણીનગર જય માતાજી પેસ્ટ કંટ્રોલ ૩, ગાયત્રી કોમ્પલેક્ષ, ભવદીપ પાર્ક સોસાયટી સામે, ગોર નો કુવો, જશોદા ક્રોસ રોડ, મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૩૨૯૧, +(૯૧)-૯૩૭૭૭૦૧૬૬૬
મણીનગર ઓમ સાંઇ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૧, રાવજીભાઈ ટાવર, કૃષ્ણબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૪૨૮૪૬૧૬૦૯
મણીનગર પ્રિન્સ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૧૮ હિન્દી સમાજ સોસાયટી, જુના ઢોર બજાર, બળીયાકાકા મંદિર પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૯૨૩
1 2 3 4 5 6 7