અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઘાસ કંટ્રોલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પેસ્ટ કંટ્રોલ સરનામું ફોન નં
વાડજ મહાકાલિ પેસ્ટ કંટ્રોલ ચંદ્રભાગ બ્રિજ, જુના વાડજ ગામ, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૧૩૩૪૫૪૪૬
વાસણા શક્તિ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ડી/૫૭, શિલ્પાલય એપાર્ટમેન્ટ, અંજલી રંગભૂમિની પાછળ, કંપની પેટ્રોલ પંપ સામે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૪૮૬૮
વાસણા ઉધઈ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૬, અનુપમ ફ્લેટ્સ, વાસણા બસ સ્ટોપ પાછળ, મધુ ફ્લેટ્સ સામે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૩૭૬૪
વાસણા વિજય પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ એફ/૫, ગણેશ પ્લાઝા, અંજલી સિનેમા સામે, વાસણા રોડ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૧૦૬
વાસણા વિશ્વકર્મા પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ૭/એ, વિજય કોમ્પલેક્ષ સેલર, વાસણા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૪૨૬૭૦૮૩૫૩
વેજલપુર જય ભવાની પેસ્ટ કંટ્રોલ ૪/૨ હરીઓમ એપાર્ટમેન્ટ, વેજલપુર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૬૩૮૭૦૪૨૮૮
વેજલપુર પેગ્સન પેસ્ટ કંટ્રોલ ૧૦૨, શ્રેયસ કોમ્પલેક્ષ, બળીયાદેવ મંદિર સામે, વેજલપુર બસ સ્ટોપ સામે, મકરબા રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૨૪૦૦૬૩૨૭
વેજલપુર પટેલ અને કંપની ૫૦/એ, જીવરાજ પાર્ક સોસાયટી, વેજલપુર રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૧૧૭૯૨
વેજલપુર રીયલ લાઈન પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સર્વિસ ૫ સંજીવની કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળ, સોનલ સિનેમા રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૮૪૧
શાહપુર રેડ રૂબી પેસ્ટ કંટ્રોલ રાકેશ બ્રધર્સ કું, કમળશી જીવનની પોળ પાસે, શાહપુર કોટની રંગ, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૧૬૬૨
શાહીબાગ એગ્રોમેન ૭૦૫, એમવી હાઉસ, હઠીસિંગની વાડી સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૬૪૨
શાહીબાગ કર્ણાવતી પેસ્ટ કંટ્રોલ મહાકાલી મંદિર, રાધાવલ્લભની ચાલી, દુધેશ્વર રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૧૫૯૧
શાહીબાગ પેસ્ટ કંટ્રોલ સલાહકાર ડી/૮, અશોક વાટિકા, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, ચંદ્રલોક ટાવર સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૯૬૯૫
શાહીબાગ સુપર પેસ્ટ કંટ્રોલ ૫૬, ઘેવર કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૮૨૪૬૨૦૩૯૯
સરદાર નગર વિશ્વકર્મા વુડ વર્ક્સ દુકાન નં ૩૩, મહારથી શોપીંગ સેન્ટર, મહારથી સોસાયટી, સરદારનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૫૭૪૬૩૬૨૩૬
સરસપુર ડીકી પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ગ્લોબ હાઉસ, બાબા આંબેડકર હોલ, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૭૭૭૩
સરસપુર કૃષ્ણ ટ્રેડિંગ કંપની અમુતા ભોજનાલય સામે, રામદેવ મસાલા, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૫૭૯૬
સાબરમતી અંબિકા પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ બી ૧૨૨, જવાહર ચોક, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૮૦૪૮
સાબરમતી નેનો પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ૯, હરિકૃષ્ણ એપાર્ટમેન્ટ, પાવર હાઉસ કોલોની સામે, ધર્મનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૫૦૯૨
સાબરમતી નેનો પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ૧૨૮, ધરમ નગર ભાગ-૨, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૯૫૮૬૮૬૧૮૩૬
સી જી રોડ પેસ્ટ ફ્રી સર્વિસીસ એસ એન હાઉસ, બીજા માળે, હોટેલ રોક રિજન્સી સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૨૯૦૨૬
સી ટી એમ સેફ પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સર્વિસ દુકાન નં ૪, હિમાંશુ પાર્ક, સ્વામિનારાયણ કોલોનીની પાછળ, સીટીએમ ક્રોસ રોડ, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૯૮૦
સેજપુર-બોઘા એસેટ શીલ્ડ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૪, રાજલક્ષ્મી શોપીંગ સેન્ટર, સૈજપુર બોઘા, બંગલો એરિયા રોડ, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૧૯૦
સેજપુર-બોઘા પટેલ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ૧૫, ગોપ્લાની બજાર, એસટી વર્ક શોપ સામે, એનએચ નં ૮, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-૯૩૨૭૦૧૨૦૯૦
સેટેલાઈટ એ-વન પેસ્ટ કંટ્રોલ બી/૨૩૪, ફાલ્ગુણ ટેનામેન્ટ, જોધપુર ગામ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૨૭૫
સેટેલાઈટ અવિસ્મિત જાળવણી સર્વિસીસ ૬, અવની પ્લાઝા, પ્રથમ માળે, માનસી કોમ્પલેક્ષ સામે, પ્રેમચંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૩૭૦૩
સેટેલાઈટ ભૂમિ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ૮-૯૦, પૈશ્રમ એપાર્ટમેન્ટ, જય શેફાલી રો હાઉસ, સેટેલાઈટ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૩૭૫૯
સેટેલાઈટ ડ્રીમ સર્વિસીસ એફ/૯૦૧, અગ્રવાલ એપાર્ટમેન્ટ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૦૪૦૧૨૪
સેટેલાઈટ ગોદરેજ પેસ્ટ કંટ્રોલ એપીએમ મોલ, ચોથા માળે, સીમા હોલ, સચિન ટાવર સામે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૬૫૨૫૨૬૬
સેટેલાઈટ ગ્રીમ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૪૧૦, સત્યમ મોલ, સમ્માન કોમ્પલેક્ષ સામે, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૩૬૨૦
1 2 3 4 5 6 7