અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઘાસ કંટ્રોલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પેસ્ટ કંટ્રોલ સરનામું ફોન નં
જશોદાનગર પ્રોફેશનલ પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સર્વિસ એ/૧૦, પારસી ડુંગરવાડી કોમ્પલેક્ષ, જશોદાનગર પોલીસ સ્ટેશન, જશોદાનગર ક્રોસ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૪૪૪૪૩૯૯
જીવરાજપાર્ક સિધ્ધિ વિનાયક પેસ્ટ કંટ્રોલ બી/૨, વિનાયક એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિભાવરી સોસાયટીની પાછળ, વેજલપુર રોડ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૪૭૧
જેતલપુર યુનિવર્સલ પેસ્ટ કંટ્રોલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સુધા નગર સોસાયટી, એમ ક્યુબ મોલ, જેતલપુર રોડ, બરવાળા ઘેલસા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૫૦ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૪૮૪
દાણી લીમડા એબીસી પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૧૬, રોહિત પાર્ક સોસાયટી, આણંદ વિહાર સામે, દાણીલીમડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-૯૮૨૫૧૮૩૧૯૦
નરોડા ગાયત્રી પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ સતલુજ હોટેલ પાસે, ભગત પેટ્રોલ પંપ સામે, નરોડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૩૮૧૮
નરોડા કૃપા પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ૫, સિલ્વર પેલેસ શોપિંગ સેન્ટર, શિરોમણી સોસાયટી સામે, બાપા સીતારામ ચોક, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૮૭૯૮૧૧૧૮૫
નરોડા પાયોનીયર એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રી સી/૧, ૩૦/૩૭, ફેઝ ૩, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૪૨૨૯૪
નરોડા શ્રીજી પેસ્ટ કંટ્રોલ ૫, ઓમકાર ટેનામેન્ટ, સેન્ટ મેરી શાળા સામે, લવકુશ બંગલો, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૯૮૬
નરોડા શ્રી ઉમિયા પેસ્ટ કંટ્રોલ ૪, હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ કઠવાડા રોડ, હરીદર્શન ક્રોસ રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૩૮૮
નરોડા વી એમ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ એ/૬, રાજલક્ષ્મી સોસાયટી, સૈજપુર બોઘા, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૦૭૪
નવરંગપુરા એબ્સ પ્રોડક્ટ સર્વિસ લિમિટેડ ૭૧ / એ, સ્ટેડિયમ હાઉસ, સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ સામે, નવરંગપુરા છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૪૨૮૮૯૯૮૪૯
નવરંગપુરા અમદાવાદ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૨૦૬, સુદર્શન કોમ્પલેક્ષ, મીઠાખળી અન્ડરબ્રિજ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૩૦૨૪૪૮
નવરંગપુરા ડિમ્પલ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૪, એસપી કોલોની સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૫૧૪૪
નવરંગપુરા ડ્રીમ સર્વિસીસ ૪૦૨, ક્રિષ્ના એપાર્ટમેન્ટ, નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૬૦૧૨૪
નવરંગપુરા ગુજરાત પેસ્ટ કંટ્રોલ ૪૦૫, આણંદ મિલાન કોમ્પલેક્ષ, જૈન દેરાસર સામે, શ્રેયસ કોમ્પલેક્ષ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૪૭૦
નવરંગપુરા એચપીસી કોર્પોરેશન (હાઇજીનીક પેસ્ટ કંટ્રોલ) ૮-૯ સંપન્ના, નવરંગપુરા બસ સ્ટોપ પાસે, હેવમોર રેસ્ટોરેન્ટ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૧૮૭૦
નવરંગપુરા કિત્માર સ્માર્ટસોલ્યુસન ૪૦૧, સ્વયમ કોમ્પલેક્ષ, વોડાફોન હાઉસ સામે, સ્ટેડિયમ સર્કલ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૩૩૯
નવરંગપુરા મઝદા એન્ટરપ્રાઇઝ ૨૧૪, ઓમકાર હાઉસ, આણંદ મંગલ II પાછળ, સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૪૪૪
નવરંગપુરા નોર્થર્ણ મિનરલ્સ લિમિટેડ મહાશક્તિ, બીજા માળે, ઓલ્ડ ગુજરાત હાઈ કોર્ટની બાજુમાં, લોહાભવન સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૧૩૬૭
નવરંગપુરા પટેલ પેસ્ટ કંટ્રોલ કો ૧૪, જીવન પ્રકાશ સોસાયટી, નવરંગપુરા, સેન્ટ ઝેવિયર્સ શાળા રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૧૭૪૪
નવરંગપુરા પટેલ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૧૮, શ્રેયસ કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૯૧૧૪
નવાવાડજ એમ એન્ડ એચ સર્વિસીસ રૂપી પાર્ટી પ્લોટ, પ્રથમ માળે, રચના શાળા પાસે, મહાદેવ આનંદેશ્વરની પાછળ, અખબરનગર રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૬૦૦૦૭૫૬૫૬
નવાવાડજ મિતેશ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ બી/૪, યોગેશ્વર સોસાયટી, સંજીવની હોસ્પિટલ પાસે, ભીમજીપુરા, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૦૩૨૮
નવાવાડજ ઉમિયા હાર્ડવેર માર્ટ ૫, શ્રી રંગ એપાર્ટમેન્ટ, કલ્પતરુ ફ્લેટ, ગણેશ કોલેજ રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૯૧૭૧
નાગપુર મોડર્ન પેસ્ટ કંટ્રોલ ૨૫, બીજા માળે, લક્ષ્મી ભવન, ધરમપીઠ, નાગપુર - ૪૪૦૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-૯૮૨૨૪૭૧૩૨૭
નારણપુરા યોગ્ય પેસ્ટ કંટ્રોલ ૧૨, અમી એપાર્ટમેન્ટ, સમર્પણ ટાવર સામે, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૮૫૮૮
નારણપુરા શ્વેતા પેસ્ટ કંટ્રોલ બી/૯, સુલભ ફ્લેટ્સ, મિરામ્બીકા શાળા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૨૪૧૨૩૧૨૫
નારણપુરા ઠાકોર પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૮, નિરવ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, નવરંગ સ્કૂલ સામે, નવરંગ શાળા છ રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૫૮૩
નારણપુરા યુનિવર્સલ પેસ્ટ કંટ્રોલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ Ramnagar સોસાયટી, નારણપુરા ક્રોસિંગ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૩૬૫
નારોલ અરુણ પેસ્ટ કંટ્રોલ પ્લોટ નં ૯૭, લક્ષ્મીનગર, જીઈબી તૃમેક કોસ વોલ પાસે, નારોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-૯૧૭૩૦૧૨૨૬૦
1 2 3 4 5 6 7