અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઘાસ કંટ્રોલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પેસ્ટ કંટ્રોલ સરનામું ફોન નં
મણીનગર વિનીત પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૬, હિન્દી સમાજ સોસાયટી, બળીયાકાકા મંદિર, જુના ઢોર બજાર, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૦૫૪
મણીનગર યોગેશ્વર પેસ્ટ કંટ્રોલ એ/૯, ધર્મજ્યોત એપાર્ટમેન્ટ સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે, પંચવટી સોસાયટી, જય હિન્દ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૩૯૯૮
મિર્ઝાપુર ડ્રીમ સર્વિસીસ ૧૨/૩, શાંતિ સદન એસ્ટેટ, મિર્ઝાપુર રોડ, મિર્ઝાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૨૫૦૪૦૧૨૪
મીઠાખળી આલ્ફા પેસ્ટ કંટ્રોલ ૮૦૨ અશોક ચેમ્બર્સ, આઠમાં માળે, મેડીસર્જ હોસ્પિટલ સામે, મીઠાખળી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૪૫૨૧
મેઘાણીનગર એગ્રો કેમિકલ પેસ્ટ કંટ્રોલ બ્લોક નં ૯૨, રૂમ નંબર ૨૧૮૮, બજરંગ ચોક, મેઘાણીનગર શાક બજાર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૪૧૧
મેઘાણીનગર ભારત પેસ્ટ કંટ્રોલ લક્ષ્મી નગર સોસાયટી પાસે, શગુન નગર લાસ્ટ બસ સ્ટોપ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૩૭૪
મેઘાણીનગર બ્રહ્માની પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ઓમકાર નગર, લક્ષ્મી નગર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૯૨૪૪૭૮૨૮૭
મેઘાણીનગર ઇન્ડિયન પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ સવગુનનગર લક્ષ્મીનગર સોસાયટી, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૯૦૪૨૫૧૭૩૫
મેઘાણીનગર જય પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ સવગણનગર સોસાયટી, મેઘાણીનગર લાસ્ટ બસ સ્ટોપ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૨૪૯૯૩૩૭૨
મેઘાણીનગર ન્યૂ ગુજરાત પેસ્ટ કંટ્રોલ સવગુનનગર, લક્ષ્મીનગરની પાછળ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૭૨૩૧૧૯૬૪૬
મેઘાણીનગર સાઈકૃપા પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ હીરાજી વસ્તાજી ચાલી, લાસ્ટ બસ સ્ટોપ પાસે, ઓલ્ડ એરપોર્ટ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૯૨૪૦૯૭૧૨૨
મેઘાણીનગર સિદ્ધિ વિનાયક પેસ્ટ કંટ્રોલ ૧૧, અજય નગર, લક્ષ્મી નગર મેઘાણી નગર લાસ્ટ સ્ટોપ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૬૯૮૧૯૧૦૦૩
મેઘાણીનગર સુપર પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ મેઘાણીનગર લાસ્ટ બસ સ્ટોપ, એરપોર્ટ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૨૪૬૨૦૩૯૯
મેમનગર બીટકો પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ એચ-૦૦૧ સામ્રાજ્ય ફ્લેટ્સ, માનવ મંદિર, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૪૧૪૫૭, +(૯૧)-૯૯૭૮૯૧૦૧૭૫
મેમનગર આઇએસએસ હાઈકેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બી ૫૦૧, રુદ્ર આર્કેડ, પાંચમાં માળે, માનવ મંદિર પાસે, હેલ્મેટ સર્કલ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૮૨૪૮
મેમનગર પ્રાચી પેસ્ટ કંટ્રોલ ૯ / એ, બાપુકૃપા સોસાયટી, ચિન્મય ટાવરની પાછળ, સુભાષ ચોક પાસે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૬૧૮૪૬
મેમનગર રેપિડ પેસ્ટ કંટ્રોલ કિશન એગ્રો કેમ બી-૪ ઋતુરાજ સોસાયટી, સુભાષ ચોક પાસે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૪૧૧૧
મેમનગર શંભુ સિંઘ ૧૩, સન રાઇઝ પાર્ક, ડ્રાઇવ ઇન સિનેમા સામે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૯૮૫૬૨૪૦૭
મેમનગર અલ્ટ્રા પેસ્ટ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બી/૮, તરુણ નગર સોસાયટી ભાગ ૩, ભૂયંગદેવ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૮૪૬૦૦૦૭૯૦૦
મેમનગર ઝીલ પેસ્ટ સોલ્યુશન ૫૬-૫૭, કૃષ્ણનગર સોસાયટી, સર્વ મંગલ હોલ સામેં, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૫૧૧
રાણીપ મીત પેસ્ટ કંટ્રોલ ૩૨ મગનપુરા, રાધાસ્વામી રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૮૭૯૦૩૩૧૮૬
રાણીપ શ્રી ઉમિયા પેસ્ટ કંટ્રોલ ટી/૮, મહેશ પાર્ટી પ્લોટ સામે, રાણીપ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૧૭૪૨
રાણીપ ટર્મિન પેસ્ટ કંટ્રોલ ૩/૩૫ કેસર નગર સોસાયટી, અર્જુન આશ્રમ રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૩૯૫
રીલીફરોડ પપ્પુ કુરિયર સર્વિસ ૧૨૪, સર્વોદય કોમર્શિયલ સેન્ટર, પ્રથમ માળે, જનરલ પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, સાલાપાસ રોડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૯૬૭૨
વટવા ફોરહેન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ડી, ૪ અને ૯, જી.આઇ.ડી.સી., વટવા જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-૯૮૨૫૨૪૫૩૫૬
વટવા શ્રી અંબિકા પેસ્ટ કંટ્રોલ ૩૫/૧, મુરલીધર સોસાયટી, કેનાલ એન, વટવા રોડ, ઘન્નાશા પીર બસ સ્ટોપ, વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૯૫૯૨૪૯૧
વડોદરા ડી એન્ડ આર પેસ્ટ કંટ્રોલ બી ૩૯, સોમદુત્ત પાર્ક, રાજેશ ટાવર પાસે, ગોત્રી રોડ, વડોદરા - ૩૯૦૦૨૧ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-૯૯૨૫૦૦૧૪૨૧
વડોદરા ટેક્નો બેસ્ટ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૫૨૯, ફોનિક્ષ કોમ્પલેક્ષ, સુરજ પ્લાઝા, સયાજી ગંજ મેઇન રોડ, વડોદરા, વડોદરા - ૩૯૦૦૦૪ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-(૨૬૫)-૨૨૯૦૯૫૧
વસ્ત્રાપુર ગોદરેજ હાઈકેર લિમિટેડ ૧૨૧/૧, નાલંદા કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, માનસી ટાવર, પ્રેમચંદનગર રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૮૨૫૫
વસ્ત્રાલ ન્યુ ઇન્ડિયા પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ૧૦૩, આલોક-III, કર્ણાવતી મોલની સામે, એસપી રિંગ રોડ, તક્ષશિલા શાળા રોડ, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૮ (૯૧)-૯૮૨૪૩૮૫૦૨૮
1 2 3 4 5 6 7