અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
મેમનગર ક્રીશ્નાકાનન બાળકો ક્લિનિક બી/૧, નીલકંઠ પાર્ક, પ્રથમ માળે, ગોપાલનગર સામે, મેમનગર રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૩૦૧૯
મેમનગર મેફ્લાવર વુમેન હોસ્પિટલ મેફ્લાવર હાઉસ, ટ્રાફિક પોલીસ હેલ્મેટ સામે, માનવમંદિર પાસે, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૨૭૨
મેમનગર મિશન હેલ્થ મલ્ટી સ્પેસીયાલીટી હાર્વી કોમ્પલેક્ષ, પાંચમાં માળે, એ-વન શાળા પાસે, રિલાયન્સ ફ્રેશ ઉપર, સુભાષ ચોક, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૯૦૦૧
મેમનગર ઓર્થો કિડ્સ ક્લિનિક કામધેનુ હાઉસ, બીજા માળે, કમલા કામધેનુ હોલની બાજુમાં, અપંગ માનવ મંડળ સામે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૫૫૬૪
મેમનગર સરોજ આર શાહ બી/૨, તરુણનગર કો ઓપ સોસાયટી ૨, અરીહંત નગર સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૨૦૮૭
મેમનગર સૃષ્ટિ બાળકોની હોસ્પિટલ ઠાકોરભાઈ હાઉસ, પ્રથમ માળે, સુભાષ ચોક, ગુલાબવાડી, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૬૫૩૯
મેમનગર સ્ટર્લીંગ એડલાઈફ ભારત લિમિટેડ સ્ટર્લીંગ હોસ્પિટલ, ડ્રાઈવ ઇન સિનેમાની પાછળ, ગુરુકુળ રોડ, મહારાજા અગ્રસેન વિદ્યાલય પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૧૧૧૫૫
મેમનગર સૂર્યમુખી વુમેન હોસ્પિટલ માનવ મંદિર સામે, હેલ્મેટ સર્કલ, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૦૭૪૯
મેમનગર વાસુપુજય પેડિયાટ્રિક દંત ચિકિત્સાલય, ડૉ. રોહન ભટ્ટ બી ૨૦૬ રૂદ્રા આર્કેડ, હેલ્મેટ ક્રોસ રોડ, માનવ મંદિર પાસે, મે ફલાવર હોસ્પિટલની આગળ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૨૯૯૯ ૯૮૯૮૦૨૧૯૯૯,૯૬૨૪૦૨૧૯૯૯
રખિયાલ અંકુર નવજીવન બાળકોની હોસ્પિટલ હિરા ટાવર, લાયબ્રેરીની સામે, રખિયાલ ક્રોસ રોડ, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૦૩૨૩
રખિયાલ નારાયણ હૃદયાલય હોસ્પિટલ્સ મોનોગ્રામ મીલ કમ્પાઉન્ડ પાસે, પોલીસ સ્ટેશન સામે, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-(૭૯)-૭૧૨૨૨૨૨૨
રખિયાલ ઓજસ હોસ્પિટલ રખિયાલ ક્રોસ રોડ, રખિયાલ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૩, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૭૬૧૭૬૬,  ૯૨૨૭૨૩૩૫૫૬
રન્નાપાર્ક અનેરી બાળકોની હોસ્પિટલ આસ્થા મેડિકલ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, પ્રભાત ચોક, રન્નાપાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૦૬૮૨
રન્નાપાર્ક શ્રી દૂત મેટરનીટી નર્સિંગ હોમ ૨૪૭, સેકટર -૩, કેકે નગર, રન્નાપાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૪૨૬૦૩૦૧૨૫
રાણીપ ડૉ. અરવિંદ ત્રિકમલાલ પંચાલ ઇ/જી ૧, કૃષ્ણબાગ કો હો સોસાયટી, બાલકૃષ્ણ મંદિર સામે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૫૫૧૫
રાણીપ હિરલ બાળકોની હોસ્પિટલ ભાવના સોસાયટી, શ્રીરામ મેડિકલ સ્ટોરની સામે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૬૭૧૨
રાણીપ વિનાયક બાળકોની હોસ્પિટલ પ્રથમ માળ, સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, બલોલનગર ક્રોસ રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૦૦૨૫
રાણીપ મેડીસ્યોર, ડૉ. ભાવેશ આકાશ રેસીડેન્સી, પ્રથમ માળે, ઈન્દ્રપ્રસ્થ ટાવર સામે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ 9998282872
રાયપુર કલરવ બાળકોની હોસ્પિટલ વિજયા બેન્કની ઉપર, મદન ગોપાલ હવેલી રોડ, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૬૦૫૦
રાયપુર રાયપુર બાળ ક્લિનિક ૭૧૦, સેન્ટ્રલ બેન્ક પાસે, ચબીલા હનુમાન, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૦૯૬૧
રાયપુર ડો પરેશ શાહ ૭૧૦, રાયપુર પોળ, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૧૪૦૯૬૧
રીલીફ રોડ ડૉ. ભરત એસ શાહ પીર મોહમદ શાહ મેન્શન, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ઘીકાંટા ક્રોસ રોડ, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૮૦૯૧
લાલ દરવાજા ડૉ. જી એમ ફેરો લીઓ કલીના, અલીસ મસ્જિદ પાસે, ખાસ બજાર, ફોન્સેકા હાઉસ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૭૫૦૯
લાલ દરવાજા ડૉ. ગિરિશ બી વાની સહયોગ બિલ્ડીંગ, ત્રીજા માળે, દીનબાઈ ટાવર સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૩૫૮૦
લાલ દરવાજા ડૉ. સરોજ પટેલ દીનબાઈ ટાવર સામે, સિટી કોલેજ પાસે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૭૪૧૦
લાલ દરવાજા હોમીયો કેર ક્લિનિક ૬, સહયોગ બિલ્ડીંગ, બીજા માળે, દિનબાઈ ટાવર સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૧૦૨૦
લાલ દરવાજા દીપા બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ કેર કેન્દ્ર, ડૉ. દિપક શાહ રેમી ચેમ્બર્સ, કેનેરા બેન્ક સામે, એડવાન્સ સિનેમા પાસે, બાટા ગલી પાસે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૭૧૨૪ ૯૮૨૫૦૨૪૫૪૦
વટવા ડૉ. જયેશ ગજ્જર ૧૫ આર્યન બંગલો, અન્નપૂર્ણા રેસ્ટોરન્ટની પાછળ, જશોદાનગર ક્રોસ રોડ, વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-૯૮૭૯૦૫૯૯૭૨
વસ્ત્રાપુર ડૉ. કે કે પટેલ ૪૪ કૃતિ શોપીંગ સેન્ટર, એલઆઈસી ઓફ ઇન્ડિયા પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૪૫૬૭
વસ્ત્રાપુર ડૉ. કનુભાઈ કે પટેલ ૪, આકૃતિ શોપીંગ સેન્ટર, એલઆઈસી ઓફિસ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૧૧૪૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14