અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
વસ્ત્રાપુર ડૉ. પાર્થિવ પી શાહ હિમાલયા કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, લાડ સોસાયટી રોડ, નહેરુ પાર્ક ક્રોસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૦૨૭૨
વસ્ત્રાપુર કૃષ્ણ હોસ્પિટલ કિસ્મત કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, નહેરુ પાર્ક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૧૧૭૫
વસ્ત્રાપુર સંજીવની સુપર સ્પેસીયાલીટી હોસ્પિટલ ૧, ઉદય પાર્ક સોસાયટી, કેજૂન પાર્ક પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૬૩૪૧
વસ્ત્રાપુર શિશુ કેર બાળકો અને નીયોનેટલ હોસ્પિટલ શિલાલેખ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, નહેરુ પાર્ક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૭૨૬૨
વસ્ત્રાપુર શ્રીજી બાળ હોસ્પિટલ ૧ ઇન્દ્રનીલ એપાર્ટમેન્ટ, યુટીઆઈ બેન્કની પાછળ, નેહરુપર્ક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૯૫૦૬
વસ્ત્રાપુર ટેન્ડર કેર નીયોનેટલ અને બાળકોની હોસ્પિટલ ૧ વૈભવ ટાવર, નાલંદા કોમ્પલેક્ષ સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૧૩૬૫
વસ્ત્રાપુર ટેન્ડર ટચ બાળકોની હોસ્પિટલ એન્ડ નીયોનેટલ કેર એ-૩૦૧/૩૦૨, મિલેનિયમ પ્લાઝા, સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે, પ્રેમચંદ નગર રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૦૩૦૩
વસ્ત્રાપુર ડો કનુ પટેલ ૪, આકૃતિ શોપીંગ સેન્ટર, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૭૪૧૧૪૭
વાડજ ઉમંગ ગુણવંતરાય ઠક્કર ઇ-૨૦૧, સુપથ-૨, ઓલ્ડ વાડજ બસ સ્ટોપ પાસે, આશ્રમ રોડ, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૫૬૦૬
વાસના આદિત્ય ઓર્થોપેડીક એ, ૨૦૩/૨૦૪, સ્વામીનારાયણ એવન્યુ, અંજલી ક્રોસ રોડ, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૫૩૭૭
વાસના ચિરાગ બાળકો હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ કેર ૩, રાધા રમન, શ્રેયસ એક્સ રોડ, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૪૪૦૬
વાસના દેવ હોસ્પિટલ દેવમ બંગલો, એસબીઆઈ બેન્કની સામે, કેસરીયાજી બસ સ્ટોપ, જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલ રોડ, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૪૬૪૭
વાસના દીપ્તિ એ શાહ ૧૦૧, રિયા આવાસ, મણિરત્નમ બંગલોની પાછળ, કેસરીયાજી નગર, જીવરાજ મહેતા રોડ, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૬૯૦૯
વાસના ડૉ. અમિત જે ક્ષત્રિય ૧૦૨, દિવ્યલોક એપાર્ટમેન્ટ, સુંદરવન સોસાયટી, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૩૨૭૦૭૦૭૫૦
વાસના ડો જીવરાજ મહેતા સ્મારક આરોગ્ય મંડળી બકેરી મેડિકલ રિસર્ચ સેન્ટર, આયોજનનગર, ડૉ. જીવરાજ મહેતા માર્ગ, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૯૮૪૦
વાસના ડૉ. ઉમેશ ડી બુચ પુંજાભાઈ ચેમ્બર્સ, વાસના બસ સ્ટોપ સામે, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૬૩૬૪
વાસના મિશન હેલ્થ મલ્ટી સ્પેસીયાલીટી વિશ્વમ, ચોથા માળે, સંકલ્પ રેસ્ટોરન્ટની ઉપર, ધરણીધર રોડ, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૯૦૦૧
વાસના પ્રણવ પ્રતાપભાઈ ચૌધરી ૩ ભૂલેશ્વર પાર્ક, બાલચંદ્ર ફ્લેટ્સ પાસે, સુગમ ફ્લેટ રોડ, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૮૧૩૭
વાસના શેઠ શ્રી માયાભાઇ ઠાકરશી શાહ ૧૧/૧૦, લબ્ધી વિક્રમ, ધરણીધર જૈન દેરાસરની પાછળ, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૫૨૯૬
વાસના શેઠ શ્રી પુખરાજ રાયચંદ જનરલ સાબરમતી ડેવલોપમેન્ટ હોસ્પિટલ, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સામે, રામનગર ચોક, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૮૬૧
વાસના સિનર્જી નીયોનેટલ અને પેડિયાટ્રિક હોસ્પિટલ વિશ્વમ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, ધરણીધર ક્રોસ રોડ, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૧૫૦૯
વાસના ડો પરાગ ડગલી ૨૦૨, પ્રથમ મંગલ કોમ્પ્લેક્ષ, વાસના, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૬૩૦૭૧૭,  ૯૮૨૫૦૧૧૬૬૩
વિરમગામ ડૉ. જિજ્ઞેશ પી વોરા કલરવ બાળકોની હોસ્પિટલ, વિજય કોમર્શિયલ સેન્ટર, દિવ્યા જ્યોત હાઇસ્કુલ પાસે, ટાવર રોડ, વિરમગામ, અમદાવાદ - ૩૮૨૧૫૦ (૯૧)-(૨૭૧૫)-૨૩૩૧૯૪
વિરમગામ મહાત્મા ગાંધી જનરલ હોસ્પિટલ શાહીદ બાગ સામે, મંડળ રોડ, વિરમગામ, અમદાવાદ - ૩૮૨૧૫૦ (૯૧)-(૨૭૧૫)-૨૩૩૨૨૫
વેજલપુર શૈશવ બાળકોની હોસ્પિટલ ૨૧-૨૨ સુવિધા શોપીંગ સેન્ટર, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૮૪૪૩
શાહ આલમ શુભમ બાળકોની હોસ્પિટલ ૪૦૫, શ્રી શુભલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, મંગલ પાર્ક, પોસ્ટ ઓફિસ સામે, સ્વામિનારાયણ કોલેજ, શાહ આલમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૪૮૬
શાહપુર ડૉ. અનિલ કે શાહ બહાઈ સેન્ટર, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા પાસે, શાહપુર મીલ કમ્પાઉન્ડ, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૦૮૦૪
શાહપુર ડૉ. એન કે જાડેજા શાહપુર ગેટની બહારની બાજુ, શક્તિનગર ક્રોસ રોડ, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૮૭૮૪
શાહીબાગ આણંદ મલ્ટી સ્પેસીયાલીટી હોસ્પિટલ્સ વ્હાઈટ હાઉસ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલની સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૬૭૮
શાહીબાગ બેલા કિરણ શાહ કે ૨૦૪, શિલાલેખ, ત્રીજા માળે, પોલીસ સ્ટેડિયમ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૮૮૦૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14