અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
થલતેજ સાલ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ સાલ હોસ્પિટલ, દુરદર્શન કેન્દ્ર સામે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૪૫૬૦૦
થલતેજ ઉદિત મલ્ટીસ્પેસીયાલીટી હોસ્પિટલ ૬ / એ, વેણુનાદ કોમ્પલેક્ષ, ઉદગમ શાળા સામે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૦૨૧૫
થલતેજ ડૉ. વિવેક ઉપ્પલ/ સર્વીન બાળકોની હોસ્પિટલ અને રસીકરણ કેન્દ્ર ૬૦ જીવનદીપ રો હાઉસ, ઉદગમ સ્કૂલ લેન, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ટ્યૂલિપ બંગલો પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૧૧૯૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૩૯૩૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૭૭૪૯ ૯૮૨૫૧૬૯૨૪૮,૯૮૭૯૧૩૩૫૨૧
દરિયાપુર ડૉ. નિખીલ બી પંડયા જી ૧, પટેલ હાઉસ, ત્રીજા માળે, વિનોદ ચેમ્બર પાસે, દરિયાપુર ગેટ સામે, દરિયાપુર, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧ ૯૯૨૫૪૬૨૮૪૩
દરિયાપુર આશાદીપ હોસ્પિટલ પટેલ પ્લેસ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, દરિયાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૧૬૮૦૯૮
નરોડા કે જી બાળકોની હોસ્પિટલ કૃષ્ણ ચેમ્બર્સ, એસ.ટી. વર્કશોપ, પાટિયા, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૯૧૫૯
નરોડા લોટસ ક્રિટીકલ કેર પ્રથમ માળે, બઠક પાસે, રાજ મંદિર કોમ્પલેક્ષ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૦૦૫૦
નરોડા રૂધ્રાક્ષ હોસ્પિટલ જયવીર કોમ્પલેક્ષ, એસ.ટી. વર્ક શોપ પાસે, પાટિયા પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૪૧૭૧૭
નરોડા શ્રદ્ધા બાળકોની હોસ્પિટલ દીપિકા ટાવર્સ, એ.એમ.ટી.એસ બસ ટર્મિનલ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૧૩૮૧
નરોડા સોનલ બાળકોની હોસ્પિટલ લક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, એસ.ટી. વર્કશોપ સામે, પાટિયા, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૮૦૨૨
નરોડા વિપુલ બાળકોની હોસ્પિટલ ૫, ઘીયા નગર સોસાયટી, પાણીની ટાંકી સામે, નરોડા બસ સ્ટેન્ડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૭૦૪૮
નરોડા વિપુલ બાળકોની હોસ્પિટલ, ડૉ. વિમલ કે જૈન ૫ ઘીયા નગર સોસાયટી, પાણીની ટાંકી સામે, નવા એ.એમ.ટી.એસ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, નરોડા રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૭૦૪૮ ૯૮૨૫૬૦૫૨૫૭
નરોડા ડો મનહર કે પટેલ એ-૨૫, પદ્માવતી નગર સોસાયટી, નિકોલ રોડ, નરોડા, અમદાવાદ ૩૮૨૩૩૦, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૪૦૭૦૯
નવરંગપુરા અધવર્યું મેટરનીટી અને બાળ કલ્પના કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, મેમનગર ફાયર સ્ટેશનની બાજુમાં, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૦૮૬૦
નવરંગપુરા ચાઇલ્ડ કેર હોસ્પિટલ કલ્પ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, વિજય રેસ્ટોરન્ટ પાસે, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન પાસે, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૧૧૧૦
નવરંગપુરા ડૉ. રમેશ સી શાહ મહાશક્તિ કોમ્પલેક્ષ, હચ હાઉસ પાસે, સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૭૦૫૬
નવરંગપુરા ડૉ. સરોજબેન પટેલ ૩૧, હિન્દૂ કોલોની, સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૫૧૨૬
નવરંગપુરા નિધિ હોસ્પિટલ શ્રીકુંજ બિલ્ડીંગ, સ્ટેડિયમ કોમર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૨૩૨૧૨૧
નવરંગપુરા પંક્તિ નર્સિંગ હોમ બી ૧૦૪, એન્જલ કોમ્પલેક્ષ, હોટેલ ઓએસિસની પાછળ, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૯૫૩૧
નવરંગપુરા સેવિયર હોસ્પિટલ ભારત પેટ્રોલ પંપ, લખુડી તળાવ, સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૧૯૦૮૦૦૦
નવરંગપુરા શ્રેય હોસ્પિટલ પ્રા લિ ૨૭૦/બી/૫, એમ્કો બેન્ક પાસે, પંજાબી હોલ લેન પાસે, સ્ટેડિયમ સર્કલ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૮૬૨૦
નવરંગપુરા સોહમ પેડિયાટ્રિક કેર સોહમ કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, ગણેશ ટાવર સામે, નવરંગ સ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૦૦૭૭
નવરંગપુરા સ્પર્શ પેડિયાટ્રિક ન્યુરો વિકાસલક્ષી ઉપચાર ક્લિનિક (ડૉ. મોના પટેલ/ ડૉ. તેજસ પટેલ) ૧૦૧, સોહમ ૨, પ્રથમ માળે, ઈશ્વર ભુવન રોડ, રામજી મંદિર સામે, નવરંગ શાળા છ રસ્તા સર્કલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૦૮૨૮ ૯૪૨૬૦૩૮૬૪૬,૯૪૨૬૨૮૪૪૧૯
નવરંગપુરા ડૉ. પ્રિતિ જે શાહ બી ૪૦૫, ફેરડીલ હાઉસ, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, સેન્ટ ઝેવિયર્સ મહિલા છાત્રાલય સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૯ ૯૮૯૮૨૨૪૧૧૮ , ૯૨૨૭૨૦૦૦૦૦
નવરંગપુરા ડૉ. રત્ન બીલવાની / ચાઇલ્ડ માર્ગદર્શન ક્લિનિક અને ઉપચારાત્મક એ ૧, અલોકિક એવન્યુ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ પાસે, યુ એસ પિઝા સામે, કોમર્સ કોલેજ છ રોડ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૨૮૧૯
નવરંગપુરા અર્પન નવજાત કેર કેન્દ્ર/ ડૉ. આશિષ મહેતા/ ડૉ. મનીષ શાહ ગુજરાત યુનિવર્સિટી છાત્રાલય સામે, યુનિવર્સિટી લાઇબ્રેરી પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૦૦૩૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૪૭૫ ૯૮૨૫૦૨૦૦૮૨
નવરંગપુરા ડો આશિષ મહેતા ઈશ્વર બિલ્ડીંગ, બીજા માળે, સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૬૧૪૭૫,  ૯૮૨૫૦૨૦૦૮૨
નવા વાડજ આકાંક્ષા બાળકોની હોસ્પિટલ તુલસીશ્યામ ફ્લેટ્સ સામે, ભીમજીપુરા ક્રોસ રોડ, નવા વાડજ રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૯૧૭૯
નવા વાડજ અમીસાગર હોસ્પિટલ ૩૪ નીલધારા, વ્યાસવાડી સામે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૧૯૯૦
નવા વાડજ આશીર્વાદ હોસ્પિટલ એ/૧૮, સૂર્ય નારાયણ કો-ઓપ સોસાયટી, ભાવસાર છાત્રાલય, સૌરભ હાઇસ્કુલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૩૬૫૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14