અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
સેટેલાઈટ ડો રીના વોરા ઓશન પાર્ક, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૭૫૦૭૩૯
સોલા સિમ્સ હોસ્પિટલ શુકન મોલ પાસે, સાયન્સ સિટી રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૭૧૨૭૭૧
સોલા ડૉ અમિત એ ચિતાલિયા શુકન મોલ સામે, સોલા રોડ, સાયન્સ સીટી રોડ, સોલા, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૦૩૦
સોલા ડૉ. હિમાંશુ એ જોશી (એમડી) જી-૯, અગ્રવાલ ટાવર, ભૂયંગદેવ ચાર રસ્તા, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૫૪૧૯
સોલા ડૉ. કિરીટ બી ઠક્કર ૩ માંતુલ્યા કોમ્પલેક્ષ, સોલા રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૧૮૧૧
સોલા ડૉ. વિપુલ એમ તુરખિયા એ-૨૫/૨૬, શ્રીકુંજ શોપીંગ સેન્ટર, રન્નાપાર્ક બસ સ્ટોપ, વીર ડેરી પાસે, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૦૫૭૪
સોલા ડો. અમિત એ ચિતાલિયા સોલા રોડ, સાયન્સ સિટી રોડ, શુકન મોલ સામે, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૦૯૯૯૮૭૪૦૦
સોલા યેશા બાળકોની હોસ્પિટલ જી/૩, અગ્રવાલ ટાવર્સ, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૬૭૯૬
હાટકેશ્વર પંથ બાળકોની હોસ્પિટલ સાઈબાબા કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, હાટકેશ્વર બસ સ્ટોપ સામે, હાટકેશ્વર સર્કલ, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૧૦૬૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14