અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
ઓઢવ ડો સંજય શાહ હીરાબા કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, રાજેન્દ્ર પાર્ક ક્રોસ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ ૩૮૨૪૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૯૧૦૯૫
કાંકરિયા દેવાંગ એ રાવલ એ/૬, રામ્યા કો-ઓપરેટીવ હાઉસિંગ સોસાયટી, શેલત ભુવનની પાછળ, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૪૩૭૮
કાંકરિયા ડૉ. પરેશ જે દવે ૦૨/૦૨, એ બ્લોક, માતંગી ફ્લેટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, વૈભવલક્ષ્મી મંદિર, ગોરધનવાડી ટેકરા, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૦૨૬૦
કાંકરિયા ડૉ. સુરેશ એન જૈન ૨, વીણા એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ કો ઓપ બેન્ક પાસે, કાંકરિયા, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૭૦૭૦
કાંકરિયા ડૉ. યોગેશ એમ દેસાઈ ભુલાભાઈ પાર્ક, બહેરામપુરા રોડ, જીએમ રોડ, કાંકરિયા, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૬૦૬૭
કાંકરિયા ગીતા નર્સિંગ હોમ ૪૧, પુષ્પકુંજ સોસાયટી, અપ્સરા રંગભૂમિ સામે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૧૬૬૫
કાંકરિયા નેહા બાળકોની હોસ્પિટલ ૨૦૭, ઉર્મીકુંજ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, ગોરધનવાડી ક્રોસ રોડ, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૯૦૯૮
કાંકરિયા સમર્પણ બાળકોની હોસ્પિટલ કુમકુમ બંગલો, વિશ્વકર્મા કોલોની, ગોરધનવાડી, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૦૬૨૨
કાંકરિયા નેહા બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ સેન્ટર, ડૉ. ચેતન જી ત્રિવેદી/ ડૉ. નેહા સી ત્રિવેદી ૨૦૭, ઉર્મીકુંજ કોમ્પ્લેક્ષ્, બીજા માળે, ગોરધનવાડી ક્રોસ રોડ, કાંકરિયા, અમદાવાદ -૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૯૦૯૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૩૪૮૩
કાલુપુર પારિજાત બાળકોની હોસ્પિટલ પારિજાત કોમ્પલેક્ષ, શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસે, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૨૩૦૩
કુબેરનગર કુબેર બાળકોની ક્લિનિક સી-૪૧, પાણીની ટાંકી સામે, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૩૯૦૨
કુબેરનગર સિધ્ધિ હોસ્પિટલ એ વાર્ડ, દેવી જ્યોત એપાર્ટમેન્ટ, નરોડા પાટિયા પાસે, ગાયત્રી વિદ્યાલય પાસે, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૯૧૧૪
કુબેરનગર ડો મોતીલાલ વઢવાની નાવીચલ રોડ બસ સ્ટેન્ડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૧૮૩૮૧
કૃષ્ણનગર ગુરુકૃપા બાળકો નર્સિંગ હોમ એફ-૧ અને ૨, કુલદીપ ચેમ્બર્સ, પ્રથમ માળે, પ્રકાશ હિન્દી હાઈસ્કુલ સામે, એન.એચ નં ૮, અંકુર સોસાયટી પાસે, કૃષ્ણ નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૧૮૦૧૮
કૃષ્ણનગર શિવમ ક્લિનિક ૫, રાજીવપાર્ક શોપીંગ સેન્ટર, સરદાર ચોક પાસે, મણીબા શાળા પાસે, પાર્શ્વનાથ ટાઉનશીપ ૧૦૦ ફીટ રોડ, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-૯૩૭૫૩૦૭૧૭૦
ખાડીયા ધ્વનિ બાળકોની હોસ્પિટલ ૧૭૮૨, દેસાઇની પોળ, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૧૨૫૨
ખાડીયા દુધિયા મેડિકલ અને બાળકોની ઈસ્પિતાલ ૧૭૩૯, ઓલ્ડ ખાડીયા ચોકી પાસે, એસઆર ચીનુભાઈ રોડ, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૧૧૭૯૨
ખાડીયા નિરામય પોલી ક્લિનિક ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટર વડા પોળ, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૮૯૦૦
ખાનપુર અલ અમીન હોસ્પિટલ ગુજરાત સમાચાર પ્રેસ પાસે, જેપી ચોક, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૨૪૧૫
ખાનપુર શ્રીજીકૃપા બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ કેર સેન્ટર ખાનપુર પોસ્ટ ઓફિસ, સેબર હોટેલ, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૩૫૧૮
ખાનપુર શકીર ચાઇલ્ડ કેર ક્લિનિક, ડૉ. અબુઝાર એસ સુરકા ગોલ્ડન ટાવર, પ્રથમ માળે, દિનબાઈ ટાવર પાસે, ગુજરાત સમાચારની બાજુમાં, ખાનપુર, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૫૫૧૦ ૯૮૭૯૮૭૪૪૩૬
ખામસા પેશન્ટ હાઉસ હોસ્પિટલ શાહ અલીજી દરગાહની પાછળ, ખામસા ચકલા, ખામસા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૮૧૦૮૦
ખોખરા શ્રીજી સર્જિકલ હોસ્પિટલ અને લેપ્રોસ્કોપી સર્જિકલ કેન્દ્ર, ડૉ. સુભાષ એમ શાહ (એમ.એસ.) બી ૩, શ્રીપાલ કોમર્શીયલ સેન્ટર, પ્રથમ માળે, હાટકેશ્વર વર્તુળ, ખોખરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૮૨૫૧ +(૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૪૨૦૭
ખોખરા ડો વિશ્વનાથ શુક્લ અમીગંગા કોમ્પલેક્ષ, ખોખરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૭૭૧૮૧૮
ખોખરા મહેમદાબાદ ડૉ. આઝાદ એચ જૈન બી/૧, શ્રીપાલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, હાટકેશ્વર સર્કલ, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૫૬૨
ખોખરા મહેમદાબાદ વિવેક બાળકોની હોસ્પિટલ અમીગંગા કોમ્પલેક્ષ, રોહિત સર્કલ, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૧૮૧૮
ગાંધીનગર ડૉ. ધારા એચ નાણાવટી પ્લોટ નં ૧૩૪૬/૧, સેકટર ૭/ડી, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૦૭ (અમદાવાદમા પણ સેવા આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૩૩૩૫
ગાંધીનગર મન્ગુબા મેટરનિટી હોમ ૮૬૨, વિશ્વકર્મા શોપીંગ સેન્ટર, સેકટર ૨૧, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૩૦૯૨
ગીતામંદિર ડૉ. ઘનશ્યામ સી સાગર ભાવના ચિકિત્સાલય, માંજૂર્ગાઓ, ગીતામંદિર રોડ, ગીતામંદિર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૮૭૫૭
ગીતામંદિર સંકેત બાળકોની હોસ્પિટલ સંકેત કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, પેટ્રોલ પંપ સામે, મંગલ પાર્ક, ગીતામંદિર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૧૮૦૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14