અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
ઇસનપુર ઇસનપુર બાળકોની હોસ્પિટલ આણંદ શોપીંગ સેન્ટર, પ્રથમ માળે, એનડીપી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૪૬૧૭
ઇસનપુર કાનન બાળકોની હોસ્પિટલ ઇસનપુર બસ સ્ટેન્ડ સામે, સંજીવની હોસ્પિટલ સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૩૬૫
ઇસનપુર રાજુલ બાળકોની હોસ્પિટલ ઇસનપુર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સ્નેહકુંજ સોસાયટી પાસે, ભાવના શોપીંગ સેન્ટર સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૫૨૫૧
ઇસનપુર શ્રદ્ધા બાળકોની હોસ્પિટલ ૬, રતન કોમ્પલેક્ષ, સરદાર બેન્ક પાસે, ઇસનપુર ક્રોસ રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૩૭૫૮૨૬૭૪૭
ઇસનપુર સ્વપ્ન હેલ્થ કેર હોસ્પિટલ પ્રા લિમિટેડ ૧, સરદાર કોમ્પ્લેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ગોવિંદ વાડી સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૧૮૧૦
ઇસનપુર નવકાર ક્લિનિક, ડૉ વિશાલ આર રાણા ૩ તિરૂપતિ શોપીંગ સેન્ટર, ગોવિંદવાડી સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ -૩૮૨૪૪૩ ૯૪૨૭૩૨૫૧૫૯
ઇસનપુર ડો નિલાંગ સોની ઇસનપુર વટવા રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ ૩૮૨૪૪૩, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૭૩૨૧૪૫
ઉસ્માનપુરા રમેશ છગનલાલ શાહ અંગના, ઉસ્માનપુરા ક્રોસ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૨૫૬૧
એલિસબ્રિજ એપોલો હોસ્પિટલ્સ સિટી કેન્દ્ર ૧, તુલસીબાગ સોસાયટી, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, ડોક્ટર હાઉસ સામે, રાજનગર કલબ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૩૦૫૮૦૦
એલિસબ્રિજ આશિષ બાળકોની હોસ્પિટલ ૧૧૪ શેફાલી સેન્ટર, પાલડી બસ સ્ટેન્ડ પાસે, પાલડી ક્રોસ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૫૫૦
એલિસબ્રિજ બાળકોની સર્જિકલ હોસ્પિટલ બી૧, સીદ્ધીચાક્ર એપાર્ટમેન્ટ, પ્રિતમનગર પ્રથમ ઢાળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૩૨૭
એલિસબ્રિજ ડૉ. ભરત એસ શાહ નંદ કુટીર, ડોક્ટર હાઉસ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૨૮૩૫
એલિસબ્રિજ ડૉ. ગૌરાંગ જે બેન્કર પીકે હોઉસ, બીજા માળે, એમજે લાઇબ્રેરીની પાછળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૯૬૩
એલિસબ્રિજ ડૉ. હરીશ પરીખ ૨૦૮-૨૧૦, સહજાનંદ, પ્રીતમ નગર, ટ્રેડ સેન્ટર, આશ્રમ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૬૩૦૭
એલિસબ્રિજ ડૉ. મંજુલ કે જોશીપુરા ૫૦૪, સંગીતા કોમ્પલેક્ષ, પરિમલ ક્રોસિંગ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૯૭૭
એલિસબ્રિજ ડૉ. પ્રમોદ સી શાહ ૫૮ એલિસબ્રીજ શોપીંગ સેન્ટર, ટાઉન હોલ સામે, પ્રથમ માળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૯૨૪
એલિસબ્રિજ ડો રાજ પી શાહ ૬૦૪ સંગીતા કોમ્પલેક્ષ, ડોક્ટર હાઉસ સામે, પરિમલ રેલવે ક્રોસિંગ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૧૪૫૪
એલિસબ્રિજ ડૉ. રાજેશ એન જોશી ૩૫, પામ સ્પ્રિંગ બિલ્ડીંગ, વર્લ્ડ બિઝનેસ હાઉસ લેન, ડોક્ટર હાઉસની પાછળ, કૃપા પેટ્રોલ પંપ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૦૧૭૦
એલિસબ્રિજ ડૉ. શરદ એચ દવે ૧૧૧, મહાકાંત, વિ એસ હોસ્પિટલની સામે, ટાઉન હોલ પાસે, આશ્રમ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૨૨૬
એલિસબ્રિજ પેડિયાટ્રિક ઈઈજી અને ન્યુરોલોજી ક્લિનિક ૪૦૯, સંગીતા કોમ્પલેક્ષ, ડોક્ટર હાઉસ સામે, પરિમલ ક્રોસિંગ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૪૭૦૧
એલિસબ્રિજ વી એસ જનરલ હોસ્પિટલ શેઠ વાડીલાલ સારાભાઈ હોસ્પિટલ, ટાઉન હોલ પાસે, પાલડી રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૬૨૫
એલિસબ્રિજ એશિયન ચાઇલ્ડ ન્યુરો ક્લિનિક / ડૉ. દર્શના નાયક પાર્ક એવન્યુ બિલ્ડિંગ, બીજા માળે, પરિમલ ગાર્ડન સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૦૬૪૦ ૯૯૨૪૧૯૪૨૪૩
એલિસબ્રિજ અમર શાહ હોસ્પિટલ ૬૫, પ્રિતમનગર સોસાયટી, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૪૨૪૭૮
એલિસબ્રિજ ડો રાજ પી શાહ ૬૦૪, સંગીતા કોમ્પલેક્ષ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૪૧૪૫૪, ((૯૧)-(૭૯)- ૨૬૮૬૦૫૮૧
એલિસબ્રિજ ડો અમોલા પટેલ ૫૦૫, સંગીતા કોમ્પલેક્ષ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૦૪૨૨૭,  ૯૩૨૭૦૬૬૭૭૫
એલિસબ્રીજ વિરાજ ક્લિનિક, ડૉ. ઉદયન વી મહેતા ૩૦૧ મહાકાંત, વી એસ હોસ્પિટલ પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૨૪૮ ૯૮૨૫૦૬૯૨૯૩
એસ.જી.રોડ ડૉ. મિલન સી ચગ ૨૦૧ બાલેશ્વર એવન્યુ, રાજપથ કલબ સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૩૨૨૪
ઓઢવ ધ્વનિ જનરલ હોસ્પિટલ ૨૮ ન્યુ કમલેશ સોસાયટી, રાજેન્દ્ર પાર્ક, અર્બુદાનગર રોડ, ઓઢવ ગામ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૪૬૪૭
ઓઢવ વાત્સલ્ય નીયોનેટલ અને બાળકોની હોસ્પિટલ સોહમ કોમ્પલેક્ષ સી, બીજા માળે, સોનીની ચાલી ક્રોસ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૭૭૭૭
ઓઢવ ગીતા નર્સિંગ હોમ / ડૉ. બાલકૃષ્ણ તન્ના/ ડૉ. ગીતા બી તન્ના ૧૭, મહાલક્ષ્મી ૧, એપાર્ટમેન્ટ, સોની ની ચાલી, ઓઢવ ક્રો રોડ પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૧૩૩૪ ૯૮૨૫૦૦૬૪૯૦,૯૪૨૬૧૭૭૪૫૬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14