અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
નવા વાડજ ડૉ. જતિન આર શાહ જી/૧, ગૌરી ફ્લેટ્સ ગ્રાઉન્ડ ફલોર, તુલસીશ્યામ જૈન દેરાસરની બાજુમાં, નવા વાડજ રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૨૨૧૩
નવા વાડજ ડૉ શરદ એ પટેલ સુયાર્ની કોમ્પલેક્ષ, અકબર રોડ ક્રોસ નગર, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૭૪૫૫૯૩૧
નવા વાડજ જતન બાળકોની હોસ્પિટલ સી/૩૦૧, ૩૦૨, ૩૦૩, સવેની કોમ્પલેક્ષ, અખબારનગર સર્કલ પાસે, રોનક પાર્ક સોસાયટી પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૧૧૭૭
નવા વાડજ તિરૂપતિ જનરલ હોસ્પિટલ તિરૂપતિ કોમ્પલેક્ષ, શિવમ એપાર્ટમેન્ટ સામે, અખબારનગર સર્કલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૬૨૧૬
નવા વાડજ આકાંક્ષા હોસ્પિટલ નંદનવન શોપીંગ સેન્ટર, ભીમજીપુરા ક્રોસ રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૫૫૯૧૭૯, ((૯૧)-(૭૯)- ૨૭૫૫૯૬૬૭
નારણપુરા અંકુર બાળકોની હોસ્પિટલ જય ટાવર, ચોથા માળે, અંકુર ક્રોસ રોડ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૭૪૨૯
નારણપુરા બેબીકેર બાળકોની જટિલ કેર કેન્દ્ર ૧૦૧, શુભમ કોમ્પલેક્ષ, સરદાર પટેલ કોલોની, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૮૧૫૯
નારણપુરા દેવદૂત સર્જિકલ હોસ્પિટલ અનાર કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, સરદાર પટેલ ક્રોસ રોડ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૨૨૮૮
નારણપુરા ડૉ. જયુ ગોહિલ એમ-૫/૩૮ શાસ્ત્રીનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૦૫૪૯
નારણપુરા ડૉ. કમલેશ આર લાલા જવેરી પાર્ક મંદિર પાસે, વેધશાળા રેલ ક્રોસિંગ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૧૩૧૬
નારણપુરા ડૉ. મદનમોહન જયકિશનદાસ મહેતા એ-૩, રાજા ફ્લેટ, નારણપુરા રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૨૧૫૭
નારણપુરા ડો નિધીશ નાણાવટી હોસ્પિટલ શુભલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, સંઘવી હાઇસ્કુલ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૪૮૩૪
નારણપુરા ડૉ. રુચા ૮૮/૧૦૪૭ પંચવટી એપાર્ટમેન્ટ, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૪૧૫૯
નારણપુરા ડૉ. શશી એન વણી અંકુર રોડ, એલઆઈસીની પાછળ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૪૭૪૭
નારણપુરા કિડ્સ કેર શોપિંગ વિલા, બીજા માળે, નારણપુરા ચાર રસ્તા પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૦૧૪૦
નારણપુરા લેડી કેર વુમેન્સ હોસ્પિટલ બી બ્લોક સ્વામિનારાયણ એવન્યુ, બીજા માળે, એ.ઈ.સી ક્રોસ રોડ, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૬૩૩૦૩
નારણપુરા માતૃછાયા બાળકોની હોસ્પિટલ ખોડિયાર કોમ્પલેક્ષ, વિજયનગર પેટ્રોલ પંપ સામે, પટેલ હોલ પાસે, વિજયનગર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૩૮૭૧
નારણપુરા નારણપુરા નર્સિંગ હોમ નારણપુરા નર્સિંગ હોમ, સંઘવી શાળા પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૦૯૭૫
નારણપુરા નીઓ બાળકોની હોસ્પિટલ એમ-૫, બ્લોક ૧, શાસ્ત્રીનગર, શાકભાજી બજારની સામે, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૧૨૧૨
નારણપુરા રૂપારેલીયા નર્સિંગ હોમ ૧૪૩, સરદાર પટેલ કોલોની, સ્ટેડિયમ માર્ગ પોસ્ટ ઓફિસની બાજુમાં, પથિક સોસાયટી પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૦૧૫૨
નારણપુરા સહયોગ બાળકોની હોસ્પિટલ બ્લોક બી, ધનજીભાઈ કોમ્પ્લેક્ષ, પ્રથમ માળે, દેના બેન્ક પાસે, નારણપુરા રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૦૭૦૫
નારણપુરા શિશુ - બાળ વિકાસ અને પ્રારંભિક હસ્તક્ષેપ સેન્ટર ૩૦૪, શુભમ સુપર સ્પેસીયાલીટી હોસ્પિટલ, સરદાર પટેલ પ્રતિમા, ૮, સરદાર પટેલ કોલોની, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૮૯૮૦૫૦૧૧૭૦
નારણપુરા સ્વાસ્થ્ય ક્લિનિક અને હોસ્પિટલ ૨, જયમંગલ સોસાયટી, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૯૯૭૭
નારણપુરા ઉષા દીપ હોસ્પિટલ માનસરોવર કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, પોલીસ ચોકી સામે, યુકો બેંક સામે, હોટેલ રીટ્રીટ ઉપર, નારણપુરા ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૦૨૮૭
નારણપુરા વલ્લભ બાળકોની હોસ્પિટલ ગીતાંજલી શોપીંગ સેન્ટર, દર્પણ છ રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૬૨૪૦
નારણપુરા વૃંદાવન ન્યુરોસર્જિકલ હોસ્પિટલ મેઘાલય ફ્લેટની બાજુમાં, સરદાર પટેલ કોલોની, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૦૭૯૨
નારણપુરા ડૉ. અશોક જે શાહ, નારણપુરા નર્સિંગ હોમ સંઘવી હાઇસ્કુલ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ -૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૫૮૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૦૯૭૫ ૯૪૨૮૭૩૭૭૭૫
નારણપુરા ચેરુબ બાળકોની સર્જિકલ હોસ્પિટલ, ડૉ. સુધીર ચંદના અનાર કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, સરદાર પટેલ પ્રતિમા પાસે, મેઘાલય ફ્લેટ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૨૨૮૮ ૯૮૨૫૦૧૯૦૯૧
નારણપુરા બંસરી બાળકો અને નીયોનેટલ હોસ્પિટલ, ડૉ. કિન્નરી એ પટેલ શાંતિ આર્કેડ, ૨૦૯, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ એઈસી પાસે, નિર્મળ એપાર્ટમેન્ટ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ -૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૫૬૦૪ ૯૪૨૭૦૨૬૫૭૮,૯૩૭૫૫૨૧૨૭૫
નારણપુરા ડો સરોજ રૂપારેલીયા ૧૪૩, સરદાર પટેલ કોલોની, નારણપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૬૮૦૧૫૨,  ૯૮૨૫૫૭૭૭૮૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14